วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่3

แผนการสอน
1.จาการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื้อหาครอบคลุมความหมายของของเทคดนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และการบูรณาการจากเนื้อหา 15 หน่วยการเรียน ใช้เวลา 16 สัปดาห์ๆละ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่งโมง

ไม่มีความคิดเห็น: